Světelský zpravodaj

Archiv

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019  01  02  03  04
2018  01  02  03  04  05  06 07-18 09  10  11  12
2017 01  02  03  04  05  06  07-08 09  10  11  12
2016 01  02  03 04  05  06  07-08 09  10 11 12
2015 01 02 03 04  05  06  07-08 09  10  11  12
2014 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2013 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2012 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2011 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2010 01 02-03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2009 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2008 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2007 01 02
02-priloha
03 04 05 06 07-08 09 10 11
11-priloha
12
2006 01-a
01-b
02 03 04-a
04
05 06 07-08 09 10 11 12
2005 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12-a
12-b
2004 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12
2003 01 02 03 04 05 06 07-08 09 10 11 12


PODMÍNKY INZERCE
ve Světelském zpravodaji

web_titulky_2Vydavatelem Světelského zpravodaje je KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou. SZ vychází ve formátu A4 (210 x 297 mm), většinou 11x v roce (letní dvojčíslo červenec – srpen)
nákladem 900 výtisků.

Uzávěrka příjmu příspěvků je vždy nejpozději 15. den v měsíci předcházejícímu měsíci vydání.

Rozměry rámečku, ve kterém je tzv. celostránkový inzerát umístěn, jsou 182 x 260 mm. Pro umístění na poslední černobílé straně zpravodaje jsou rozměry 182 x 236 mm (zmenšený rozměr je díky tiráži).

Příjem objednávky:

Uzávěrka příjmu objednávek inzerátů je vždy nejpozději 20. den v měsíci předcházejícímu měsíci vydání. Tiskopis potřebný k objednání inzerátu si můžete vyzvednout v oddělení Kultura, v Turistickém informačním centru nebo ho naleznete zde.

Vyplněnou objednávku

 • osobně
  předejte v oddělení Kultura na nám. Trčků z Lípy 217 (budova za prodejnou Elektro Dvořák). Otvírací dobu oddělení Kultura najdete zde. Úhradu provedete v hotovosti přímo v oddělení Kultura, výjimečně vám po zadání objednávky může být zaslána faktura, kterou uhraďte co nejdříve, abychom mohli inzerát zařadit do vámi požadovaného nejbližšího vydání. Proto uvádějte na objednávce jméno, příjmení nebo název firmy, společnosti apod., adresu včetně PSČ, jméno statut. zástupce, vaše IČO, příp. DIČ, zaznamenejte též počet opakování inzerátu.
  Inzerát můžete předat také jako přílohu objednávky na flash disku nebo na CD (přijímáme pouze text inzerátu nebo již hotový inzerát vytvořený v programu Word nebo Corel – max. verze 11, nebo uložený v souboru typu JPG, BMP. Inzeráty zhotovené v programu PowerPoint nepřijímáme.
 • písemně
  zašlete na adresu:
  KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou
  nám. Trčků z Lípy 16
  582 91 Světlá nad Sázavou

Cena za inzerci

celostránková inzerce – černobílá (rozměry: 182 x 260 mm)  1 100 Kč
polovina strany – černobílá (rozměry: 182 x 130 mm)  600 Kč
čtvrtina strany – černobílá (rozměry: 91 x 130 mm) 300 Kč
 .
 .
celostránková inzerce – barevná (pouze druhá, předposlední a poslední strana) 1 800 Kč
polovina strany – barevná (pouze na druhé, předposlední a poslední straně)  900 Kč
 .
Jelikož je prostor pro barevnou inzerci omezený, zveřejníme inzeráty, které jsou objednány a zaplaceny jako první.

Slevy:
Při uveřejnění inzerátu v řadě 3 až 5 po sobě jdoucích vydání zpravodaje a bez požadavku k provedení jakékoliv změny poskytujeme 10 % slevu, při uveřejnění inzerátu minimálně v 6 po sobě jdoucích vydání a bez požadavku k provedení jakékoliv změny poskytujeme
slevu 20 %.

Zaslat lze objednávku:

e-mailem na některou z adres: redakce@svetlans.cz, koudelova@svetlans.cz nebo hrochova@svetlans.cz
Inzerát (text nebo již hotový inzerát vytvořený v programu Word nebo Corel – max. verze 11, nebo uložený v souboru typu JPG, BMP, nedodávejte nám, prosíme, inzeráty zhotovené v programu PowerPoint) zašlete v příloze.

V těchto případech vám bude na základě údajů v objednávce k úhradě zveřejnění inzerátu obratem zaslána faktura, kterou je třeba co nejdříve uhradit, abychom mohli inzerát zařadit do vámi požadovaného nejbližšího vydání.
.

JAK PSÁT PŘÍSPĚVKY do Světelského zpravodaje

Vážení a milí přispěvatelé,
jsme rádi, že nám zasíláte svoje příspěvky, ale pro to, aby je bylo možné publikovat, je třeba dodržovat určité podmínky. Ty základní jsme se pokusili shrnout do několika bodů:

 • Pro příspěvky určené k publikování ve Světelském zpravodaji jsou stanovena pravidla, jejichž dodržování hodnotí redakční rada.
 • Uzávěrka pro každé vydání je vždy k 15. dni předchozího měsíce, pro inzerci ke 20. dni. Nedodržení stanoveného termínu je důvodem k nezařazení příspěvku do připravovaného čísla a jeho otištění až v čísle následujícím. Při přípravě společenských, kulturních a sportovních akcí je vhodné, aby pořadatel jejich konání avizoval s dostatečným předstihem.
 • Texty zasílejte na e-mailovou adresu redakce@svetlans.cz, nebo předávejte osobně na USB flash disku a jen v krajním případě psané na stroji či ručně čitelným písmem.
 • Texty je nutné dodávat bez vložených obrázků, přičemž je třeba, aby fotografie byly ve formátu .jpg a ve velikosti minimálně 1 MB. Redakční rada má právo nekvalitní fotografie nepoužít nebo v případě zaslání většího počtu fotografií vybrat pouze některé.
 • Používejte nejběžnější textový editor Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost 11. Nevyužívejte všech možností, které Word nabízí – písmo normální, tučné, p r o l o ž e n é, kurzívu, tučnou kurzívu, podtržené, tučné podtržené, kurzívu podtrženou, tučnou kurzívu podtrženou, atd. Ztěžujete tím práci korektorovi, který musí tyto „vymoženosti“ před odesláním do tiskárny anulovat.
 • Používejte formáty, které mohou naši korektoři dále upravovat, například .doc, .docx nebo .txt, nikoliv needitovatelné, jako .pdf, .odt apod.
 • Text nezarovnávejte na pravou stranu ani do sloupců, nedělte slova, u odstavců nepoužívejte zarážky, tabulátor a rozhodně ne několik úhozů mezerníkem – stačí na konci odstavce použít ENTER. Používejte jednoduché řádkování, nevytvářejte záhlaví ani zápatí, barevná pozadí a další grafické úpravy, které komplikují nebo znemožňují výsledné typografické zpracování do konečné podoby.
 • U každého článku musí být na konci uvedeno jméno a příjmení autora. Je vhodné, aby autor, který dosud s redakcí nespolupracoval, uvedl své telefonní číslo pro případ spolupráce na úpravě textu. Po dohodě s autorem je možné publikovat článek pouze s jím zvolenou zkratkou či značkou, ale v redakci musí vždy být jeho adresa redakční radě k dispozici. Anonymy nejsou otiskovány!
 • Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování. Nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude znamenat odmítnutí příspěvku.
 • Redakce si vyhrazuje právo na standardní jazykové opravy a úpravy z hlediska spisovného českého jazyka.
 • Fotografie určené k otištění mohou být černobílé i barevné, musejí být kvalitní – ať již v podobě klasické na fotopapíru nebo digitální. Je třeba, aby byly ve formátu jpg a ve velikosti cca 1 MB. Redakční rada má právo nekvalitní fotografie nepoužít nebo v případě zaslání většího počtu fotografií vybrat pouze některé.
 • Redakce má právo v případě nedostatku místa v připravovaném vydání přesunout příspěvek do bezprostředně následujícího čísla.

Redakční rada Světelského zpravodaje