Základní informace

KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou

je příspěvková organizace Města Světlá nad Sázavou, stejně jako sociální centrum, základní školy nebo např. technické služby. Vznikla rozhodnutím městského zastupitelstva ze dne 21. září 2005 a zřízena byla ke dni 1. 1. 2006.
Hlavním posláním a úkolem KyTICe formulovaným i ve zřizovací listině je vytváření podmínek pro uspokojování základních potřeb obyvatel města v oblasti poskytování informací, výchovy, vzdělávání a zejména podpora celkového kulturního rozvoje ve městě.


KyTICi tvoří v současné době tyto základní součásti:

  • Knihovna
  • Kino
  • Galerie Na Půdě
  • Infocentrum
  • Kultura

Knihovna

jako taková funguje ve městě už od konce 19.století .Tvoří ji tři oddělení – hudební, oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti. Je zde registrováno více než 1330 čtenářů a ročně se realizuje více než 76 000 výpůjček. Městská knihovna nabízí zájemcům více než 31.000 svazků knih, 2.200 kompaktních disků, magnetofonových kazet a gramofonových desek a 82 titulů časopisů ve všech svých odděleních. Zprostředkovává MVS (meziknihovní výpůjční službu).
Návštěvníci mohou používat internet a knihovna pořádá různé informativní lekce, besedy, soutěže a výtvarné dílny pro žáky a studenty i ostatní zájemce.

Městské kino

Kino sídlí v budově Společenského domu, kinosál se samozřejmě využívá i na jiné akce než je promítání filmů – divadla, školní pořady, koncerty, žákovské akademie občanská shromáždění atd.
V současné době, vzhledem k tomu, že z finančních důvodů nebylo dosud digitalizováno, funguje kino pouze v nouzovém režimu.

Galerie Na Půdě

Jak už sám název napovídá je umístěna v půdních prostorách domu č.16.
Vystavovatelé jsou většinou výtvarníci nějakým způsobem spojení s městem Světlá nad Sázavou či blízkým okolím, rodáci, absolventi místních škol apod.. Za dobu jejího fungování se zde vystřídalo na padesát výstav, ročně ji navštíví zhruba pět tisíc návštěvníků.

Infocentrum

Je stejně jako galerie nově vzniklou součástí KyTICe. Jeho základním účelem je podávat informace o našem městě i blízkém okolí návštěvníkům i místním obyvatelům. Pracovníci infocentra připravují vlastní turistické a vlastivědné informační materiály, prodávají se zde vstupenky na kulturní i sportovní akce ve městě, je možno zde využít barevné kopírky a nespočetně dalších služeb. Návštěvnost v infocentru každoročně stoupá, pohybuje se kolem 10 000 návštěvníků ročně.
Infocentrum splňuje standard služeb dle Jednotné klasifikace turistických informační center České republiky a bylo zařazeno do klasifikační třídy B.

Kultura

Toto oddělení KyTICe je pracoviště, které se zabývá výběrem, organizací a zajišťováním nejrůznějších kulturních akcí zejména koncertů či divadelních představení. Oddělení kultury pořádá i různé výukové kurzy pro zdokonalení těla i ducha např. taneční či jazykové.
Zde se navrhují i vytvářejí plakáty, pozvánky a další propagační a informační materiály potřebné pro činnost celého našeho kulturního zařízení.


Kromě úkolů jasně plynoucích z charakteru těchto oddělení pracovníci KyTICe zajištují i vydávání a distribuci měsíčníku Světelský zpravodaj, provoz a fungování středověkého podzemí, organizace společenských akcí a další činnosti související s kulturní vyžitím občanů našeho města.