JAK PSÁT PŘÍSPĚVKY do Světelského zpravodaje

Vážení a milí přispěvatelé,
jsme rádi, že nám zasíláte svoje příspěvky, ale pro to, aby je bylo možné publikovat, je třeba dodržovat určité podmínky. Ty základní jsme se pokusili shrnout do několika bodů:

 • Pro příspěvky určené k publikování ve Světelském zpravodaji jsou stanovena pravidla, jejichž dodržování hodnotí redakční rada.
 • Uzávěrka pro každé vydání je vždy k 15. dni předchozího měsíce, pro inzerci ke 20. dni. Nedodržení stanoveného termínu je důvodem k nezařazení příspěvku do připravovaného čísla a jeho otištění až v čísle následujícím. Při přípravě společenských, kulturních a sportovních akcí je vhodné, aby pořadatel jejich konání avizoval s dostatečným předstihem.
 • Texty zasílejte na e-mailovou adresu redakce@svetlans.cz, nebo předávejte osobně na USB flash disku a jen v krajním případě psané na stroji či ručně čitelným písmem.
 • Texty je nutné dodávat bez vložených obrázků, přičemž je třeba, aby fotografie byly ve formátu .jpg a ve velikosti minimálně 1 MB. Redakční rada má právo nekvalitní fotografie nepoužít nebo v případě zaslání většího počtu fotografií vybrat pouze některé.
 • Používejte nejběžnější textový editor Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost 11. Nevyužívejte všech možností, které Word nabízí – písmo normální, tučné, p r o l o ž e n é, kurzívu, tučnou kurzívu, podtržené, tučné podtržené, kurzívu podtrženou, tučnou kurzívu podtrženou, atd. Ztěžujete tím práci korektorovi, který musí tyto „vymoženosti“ před odesláním do tiskárny anulovat.
 • Používejte formáty, které mohou naši korektoři dále upravovat, například .doc, .docx nebo .txt, nikoliv needitovatelné, jako .pdf, .odt apod.
 • Text nezarovnávejte na pravou stranu ani do sloupců, nedělte slova, u odstavců nepoužívejte zarážky, tabulátor a rozhodně ne několik úhozů mezerníkem – stačí na konci odstavce použít ENTER. Používejte jednoduché řádkování, nevytvářejte záhlaví ani zápatí, barevná pozadí a další grafické úpravy, které komplikují nebo znemožňují výsledné typografické zpracování do konečné podoby.
 • U každého článku musí být na konci uvedeno jméno a příjmení autora. Je vhodné, aby autor, který dosud s redakcí nespolupracoval, uvedl své telefonní číslo pro případ spolupráce na úpravě textu. Po dohodě s autorem je možné publikovat článek pouze s jím zvolenou zkratkou či značkou, ale v redakci musí vždy být jeho adresa redakční radě k dispozici. Anonymy nejsou otiskovány!
 • Příspěvky musí respektovat zásady slušného chování. Nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude znamenat odmítnutí příspěvku.
 • Redakce si vyhrazuje právo na standardní jazykové opravy a úpravy z hlediska spisovného českého jazyka.
 • Fotografie určené k otištění mohou být černobílé i barevné, musejí být kvalitní – ať již v podobě klasické na fotopapíru nebo digitální. Je třeba, aby byly ve formátu jpg a ve velikosti cca 1 MB. Redakční rada má právo nekvalitní fotografie nepoužít nebo v případě zaslání většího počtu fotografií vybrat pouze některé.
 • Redakce má právo v případě nedostatku místa v připravovaném vydání přesunout příspěvek do bezprostředně následujícího čísla.

Redakční rada Světelského zpravodaje