Besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Žáci Základní školy Komenského měli možnost před velikonočními prázdninami besedovat se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Její knihy znají všichni dětští čtenáři. Prvňáčci se rozpomenou na „popletené pohádky“ Teta to plete,
které v knihovně rozmotávají při pasování. Velký ohlas měla kniha Lentilka pro dědu Edu dotýkající se citlivého, v dětské literatuře neobvyklého, tématu Alzheimerovy nemoci. Čtenářsky populární je triptych Holky na vodítku. Jeho nosným tématem jsou sociálně patologické jevy, se kterými se naše mládež  bohužel setkává čím dál častěji.
První beseda určená pro žáky 6. a 7. ročníků byla věnována těmto knihám. Autorka se zmínila o mravenčí práci, s jakou sbírala materiál, o svých setkáváních s narkomany a gamblery. Díky autenticitě příběhů lze Dívky na vodítku řadit i mezi „osvětovou“ literaturu v oblasti závislostí. Druhá beseda pro starší žáky 8. a 9. tříd zase přibližovala dětem populární formou životopisy známých českých literárních osobností, jako je Karel Hynek Mácha nebo Božena Němcová.
Ivonu Březinovou lze i přes její nevysoký věk označit za jeden z nosných pilířů současné literatury pro děti a mládež. Neoddiskutovatelná je i jazyková kultura její tvorby, autorka vystudovala český jazyk a své znalosti bohatě zúročuje.
Zájemci si samozřejmě mohou autorčiny knihy vypůjčit v městské knihovně, a pokud se chtějí s její osobou a tvorbou seznámit podrobněji, stačí nahlédnout do jejích internetových stránek na adrese: www.brezinova.cz